تاثیر اشعه فرا بنفش بر روی چشم
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦  

تاثیر اشعه فرا بنفش بر روی چشم

در پرشکی, پرتو فرا بنفش را به سه باند A,B,C  تقسیم بندی می کنند. زیرا خواص فیریو لوژیکی هر کدام متفاوت است. این تقسیم بندی عبارتند از:

UV-A             320-390 nm

UV-B             280-320 nm

UV-C             180-280 nm

 بیشترین خــطرات بیو اوژیک شناخته شده تشعشع فرا بنفش(UVR) در طول موجهای200-320 nm رخ می دهد.( یعــنی منطقه C (180-280 nm) و منطقه B(280-320 nm) ) این منطقه را Actinicمی گویند. نورخورشــید منبع اولیه اشعه فرابنفش ( UV ) است که می تــــواند به بافت های چشم آسیب برساند. نتایـــج حاصل از بسیاری تحقیقات پیشنــهاد می نـــــماید کـه صــرف نمــــودن ساعات طولانی در زیــر نورخــورشید بــــدون حــفاظت از چــشم ها ( EyePrtection ) شانس توسعـه بیماریهای چــشم را افــــزایش می دهد. تابش گیری از اشعه فــرابنفش موجب اثــــرات زود رس همچــــون قرمزی چشم ( Redness )، ورم ملتحمــه ( کونژنکتیویت Conjunctivitis ) و ورم قرنیــــه ( کراتیت Keratitis ) می گردد. قرمزی چشم در اثر اتساع عروق سطحی ملتحمــه چـــشم ایجاد می گردد. هنگامیکه عروق سطحی مـلتحمــه چشم متسع گردد حجم خود در قسمت سطحی چشم افزایش یافته و موجب قرمزی چشم، احساس گــــرمی در چشم و تــحــریکات چشم می گردد. این عارضـه در اثر تابش اشعه فرابنفش به چشم مــمـــکن است بطـــور زود رس در اثر تابش فرابنفش ایجاد گردد.

 

التهــاب و ورم ملتحمــه و قرنیــه بطــور توام را کراتــــوکونژنکتیویت می گویند. یکی از عوامل ایجادکننده، تابش گیری چشم از تشعشعــــات، از جمله اشعه فرابنفش می باشد، که در آن صورت به آن فتوکراتوکـــونژنــکتیویــت مــی گوینــد. فتوکراتوکونژنکتیویت یک نتیجه آزاردهنده ویژه تابش حاد خورشید به چشم ها می باشد. این مسئله در کــوهستان در هـوای آفـتابی که سطح زمین پوشیده از برف باشد به شدت اتـــفاق می افتد، به همین خاطر به فتوکراتوکونژنــکتیویـت، نابینایی ناشی از برف ( Snowblindness ) مــی گوینـد. نــابینایی ناشـی از برف ضرورتـــاً یک آفتـــاب سوختگی بر روی سطح چشم می باشد ( یعنی قرنیه و ملتحمه چشم ). در نابینایی ناشی از برف سمپتوم ها عبارتند از: قرمزی چشم ها و احساس شن ریزه در چشم ( gritty feeling ) که موجب درد و عدم تحمل نور می گردد. خورشید و برف یک ترکیب ایده آل برای ایجاد نابینایی ناشی از برف می باشد. برف یک مــنـعکس کنــنـده قابل ملاحظه اشعه فرابنفش UVR می باشد و تــرکیب نورخورشید مستقیم و نور بازتاب یافته خورشید از سطح برف برای چشم های بدون مــحافظت یک اثــر مــضاعــف ایــجاد خــواهــد نمـــــود. بنــابرایــن اسکی بازان هنگام اسکـــی بایــستی چشم هایشان را بدقت محافظت نمایند. همچنین افرادی که به مــوج سواری می پردازند، باید از چشم هایشان مـــراقبت نمایند. دز بازتاب شده از سطح آب مـــی تواند اثـــر متشابــــه ای با نور انعکاس یافته از برف داشته باشد.

 

آسیب UVB به چشم ها تجـــمعی است. بنابراین شروع محافـــظت از چشم ها برای مردم در هیچ زمانی دیر نیست. هــــمچنین اشعه فرابــنفش در درازمدت موجب ضـــایعات دیررس شبه ناخنک ( Pinguecula )، ناخنک ( Pterygium )، و آب مــرواریـد ( Cataract ) می گردد. پیش ناخنک ( Pinguecula )، یک بـــــرجستگی ضخیم شده ملتحمــه چشم است که به شکل سه گوش معمولاً در سمت نازال قرنیه واقـع شده است که این سه گوش به سمت نازال و راس آن به سمـــت قرنیه است. در صورتیکـــه پیش ناخنک پیشرفت کند و تا روی قرنیــه پیش رود در آن صورت به ناخنک Pterygium می گویند. پــیش ناخنک و ناخنک به شـــکــل تـــوده های سفیــد یا زرد رنگ بـا عــروق خونی بر روی آنها ظاهــر می شوند. آنها در آب و هــوای حاره و گرم کــه مردم ساعات زیادی را در خارج منزل به سر مــی برند بطــور شایع وجـــود دارند. افراد مبــــتلا تحـت تابش نورخورشید و اثرات مضر اشعه فرابنفـــــش قرار می گیرند. پیش ناخنک معمولاً موجب ســـمپتوم نمی گردد. بطور گهگاه آنها ممکن است موجب تحریک و سوزش چشم گردند یا از نظر ظاهری برای فرد خوشایند نباشد. اگر ناخنک در حال رشد و پیشرونده باشد و یا اگر ضایعه ای نزدیک محور بینایی قرار داشته باشد، یک جراحی ساده جهت برداشتن آن لازم است. متاسفانه عود مجدد ناخنک شایع می باشد بنابراین غالباً همراه جراحی تابش بتا ( Beta Radiation ) نیز بکار می رود تا اعتمال عود مجدد را به حداقل برساند. کاتاراکت نوعــی از آسیــب های چـشمـی است کـــه موجب فقدان شفـافـیت عـــدسی چـشم و در نتــیجــه بـیـنایی مــه آلـود clouding vision می گردد. تصــور بــر ایــن است کــه تابـــش نـــور فرابنفش می تواند منجـــر به تسریـــع در وقـــوع دژنـراسیون مـاکــولایــی وابستـــه به سن age- Related Macular Degeneration گردد. در این خصوص، نظرات متفـــاوتی مطرح است. بر طبق نتایج حاصل از یک مطالــعــه اخیر محققین فرانسوی 2584 فرد ساکن شهر sete را مورد مطالعه قرار دادند. آنها پرسشنامه ای راجع به پرتوگیری از نور ( light exposune ) تهیه نمودند که توسط افراد کامل می گردید و همچنین فتوگرافی به وسعت پنجاه درجه از ته چشم((Fundus این افراد فراهم گردیدتا جهت ارزیابی وجود دژنراسیون ماکولایی ناشی از کهولت AMD(Aging  Macular  Degenertion ) زودرس و دیر رس استفاده گردد.نتایج نشان داد که     AMD به طور معنی دار به پرتو گیری نور بستگی ندارد.آنهایی که گاهی در ساعات فراغت تحت تابش نور خورشید قرار می گیرند و آنهایی که تحت تابش دز خورشیدی زیاد محیط واقع می شوند هر یک خطر کم ناهنجاریهای رنگدانه ای (‍Pigmentary  (AbnormalitiesوAMD  اولیـــــه را نشان می دهند. محققین همچنین در یافتند که آن اشخاص که بطور منظم از عینک آفتابی استفاده می کرده اند آسیب کمتری را در خصوص دروزن نرم (  (Soft  Drusenمی بینند. از آنجائیکه دروزن نرم و ناهنجاریهای رنگدانه ای بدون سمپتوم هستند لذا احتمال تورش(Bias)  -که همراهی و بستگی تغییرات تابش دز خورشید و علائم اولیه AMD را تحت تاثیر قرار دهد- وجود ندارد.بر اساس نتیجه گیری این چنین می توان گفت که این مطالعه از اثر زیان آور تابش نور خورشیددر AMD حمایت نمی کند.همراهی منفی بین تابش خورشیدیفضای باز و علائم اولیه به بررسی ها و مطالعات بیشتری احتیاج دارد.ملانومای داخل چشمی (Iutraocular  (Melanoma یک سرطان چشم می باشدکه تابش گیری زیاد علاوه بر اثرات مخرب دیگراز جمله فتو گراتیت و کا تا راکت می تواند این سر طان چشم را نیر موجب گردد

www.iamp.hbi.ir منبع : سایت 

آنچه هستید شما را بهتر معرفی میکند تا آنچه میگویید

امرسون 


کلمات کلیدی: