مواد سازنده عدسی عینک
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦  

مواد سازنده عدسی عینک

امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته چیزی حدود 95 در صد عدسیهای عینک از مواد پلاستیکی ساخته می شود پلاستیک بدلیل سبکی و ایمنی ذاتی آن بطور کلی جایگزین شیشه شده و عنوان نخستین انتخاب برای مواد عدسیهای عینک را بخود اختصاص داده است.
اطلاعاتی که بطور معمول در مورد مواد عدسیهای عینک منتشر می شود عبارتند از :
1-ضریب انکسار
2- دانسیته
3-عدد Abbe
4- UV cut off point
اگر ضریب انکسار ماده ای مشخص باشد دو مورد دیگر از ویژگیهای مواد سازنده عینک مانند عامل تغییر انحناء(
CVF) و انعکاس از سطح آن ماده را که با ρ نشان داده می شود را می توان بدست آورد.
ضریب انکساری : ضریب انکساری نسبت سرعت یک طول موج مشخص نور در هوا به سرعت همان طول موج نور در محیط منکسر کننده نور می باشد
.

در حال حاضردر بریتانیا و آمریکا ضریب انکساری بر اساس طول موج خطd هلیم (باطول موج nm587.5) اندازه گیری می شود درحالیکه در قاره اروپا بر اساس خط eجیوه (با طول موج nm546.07)اندازه گیری می شود.
توجه کنید که میزان ضریب انکساری با خط
e جیوه بیشترازd هلیم می باشد بنابراین وقتی که میزان ضریب انکسارماده ای بر حسب خط e جیوه داده می شود به نظر می رسد که آن ماده ضریب انکساری بیشتری دارد.

ممکن است گاهی وقتها لازم باشد تا بدانیم چه میزان تغییر در حجم و ضخامت یک عدسی خاص وقتی که به جای شیشه استاندارد کرون، از ماده دیگری استفاده شود روی خواهد داد. این اطلاعات را از CVF می توان بدست آورد. CVFامکان مقایسه مستقیم ضخامت عدسی های ساخته شده از مواد مختلف با شیشه استاندارد کرون را فراهم می آورد. برای مثال ماده ای با ضریب انکسار 1.70 دارای CVF=0.75 می باشد که این بدین مفهوم می باشد که در صورت جایگزینی این ماده بجای شیشه کرون کاهشی معادل 25%در ضخامت عدسی روی خواهد داد.
یکی از استفاده های مهم
CVF تبدیل قدرت عدسی که قرار است ساخته شود به معادل آن از جنس کرون است. و این کار بسادگی با ضرب قدرت عدسی در CVF آن ماده امکان پذیر می باشد. برای مثال فرض کنید ما می خواهیم یک عدسی 10.00-دیوپتر را از ماده ای به ضریب انکسار 1.70 داشته باشیم معادل همین عدسی از جنس شیشه کرون ازضرب 10.00 × 0.75 که مساوی 7.50- می شود بدست می آید .به عبارت دیگر استفاده از ماده ای به ضریب شکست 1.70 عدسی ای به قدرت 10.00-ایجاد می کند که از نظر سایر مشخصات شبیه یک عدسی به قدرت 7.50- از جنس کرون می باشد.
ماده ای به ضریب شکست
1.60 دارای CVF=0.87 می باشد . بنابراین ما انتظار داریم که در صورت ساختن عدسی ای از این ماده 13 %کاهش در ضخامت داشته باشیم .و یک عدسی 10.00- دیوپتر از این ماده مشابه یک عدسی به قدرت 8.75-از شیشه کرون می باشد. CVF یک ماده در واقع نسبت انکسار شیشه کرون به انکسار توسط آن ماده خاص می باشد. ( n-1 ( /0.523 و در واقع انحناء بدست آمده برای آن قدرت خاص از جنس شیشه کرون را با انحناء شیشه همان قدرت وقتی که از جنس ماده مورد نظر ساخته شود را با هم مقایسه می کند.
عدسی های ساخته شده از مواد پلاستیکی با
CR39 مقایسه می گردند.
یک استفاده عملی دیگر
CVF تعیین میزان تقریبی ضریب انکساری یک عدسی ناشناخته است  .

دانسیته:
دانسیته یک ماده مشخص کننده میزان سنگینی آن ماده می باشد .و مقایسه دانسیته مواد مختلف می تواند تغییرات احتمالی را که ممکن است در اثر استفاده از یک ماده خاص درساخت عدسی مورد نظر ما روی دهد را بیان می کند. دانسیته معمولا بر حسب گرم وزن یک سانتی متر مکعب از هر ماده بیان می گردد. دانسیته عدسی هایی که از مواد دارای ضریب انکساری بالا ساخته می شوند بیشتر از دانسیته شیشه کرون است. اما برای مقایسه وزن عدسیهای ساخته شده از مواد مختلف لازم است تا حجم را نیز در نظر بگیریم برای مثال اگر دانسیته ماده ای
3.0 ذکر شود این بدین مفهوم است که این ماده 20%سنگین تر از شیشه کرون است.
بطور کلی در صورتی که کاهش ایجاد شده در حجم (که از روی
CVF مشخص می گردد)بیشتر از افزایش دانسیته باشد عدسی نهایی ساخته شده از شیشه کرون سنگین تر نخواهد بود .برای مثال یک شیشه CVFباضریب شکست 1.802 حدود 0.63 است. که نشان دهنده این است که 35% کاهش حجم در مقایسه با شیشه کرون وجود خواهد داشت اما دانسیته این ماده 3.7 است. که به مفهوم این است که این ماده 48%سنگین تر از شیشه کرون در واحد حجم می باشد. ما می توانیم پیش بینی کنیم که شیشه دارای ضریب انکسار 1.802 چیزی حدود 15% سنگین تر از معادل آن که از شیشه کرون ساخته شده است می باشد.

منبع : http://www.iroa.ir


کلمات کلیدی: