لیزرهای فیبری؛ اصول و جایگاه آنها در فتونیک

لیزرهای فیبری؛ اصول و جایگاه آنها در فتونیک

لیزرهای فیبری آلائیده با یونهای زمینی نادرابتدا در سالهای 1960 و پس از ارائه لیزرهای دیودی توان بالا بصورت جدی تری در سالهای 1985 مطرح گردیدند. این لیزررها کاربردهای فراوانی را در بخشهای متفاوتی از قبیل ارتباطات نوری؛ حسگری؛ پردازش مواد؛ پزشکی؛ و تحقیقاتی یافته اند. محصور شدگی اپتیکی؛ بواسطه وجود فیبر و خواص لیزری مناسب یونهای زمینی نادر؛ به عنوان ماده فعال لیزری؛ راندمان این دسته از لیزرها را بسیار افزایش داده است. توان استانه این لیزرها میتواند بسیار پائین؛ در حد صد میکرو وات؛ باشد و خروجی این لیزرها تا حد چندین کیلو وات نیز گزارش شده است. گذارهای لیزری متفاوت موجود در یونهای زمینی نادر بانها توانائی ایجاد خروجی در یک بازه وسیع؛ از ماورائ بنفش تا مادون قرمز وسط را می دهد. این لیزرها بعنوان یک جایگزین جدی برای لیزرهای حالت جامد معمولی مطرح میباشند. از جمله دلایل این جایگزینی میتوان به راندمان بسیار بالاتر؛ حجم و وزن کمتر؛ و قیمت پائین تر این سیستمها اشاره نمود. هم چنین این لیزرها در برخی بخشها با لیزرهای نیمه هادی رقابت می کنند. در این لیزرها ماده فعال بصورت ناخالصی در درون یک فیبر آلائیده شده است. این آلائیدگی میتواند در مغزه و یا در غلاف فیبر قرار گیرد. از جمله مواد مورد استفاده بعنوان ماده فعال لیزری در لیزرهای فیبری میتوان از نئودیمیوم؛ اربیوم؛ و ایتربیوم را نام برد.

رضا مسعودی

پژوهشکده لیزر؛ دانشگاه شهید بهشتی

/ 0 نظر / 4 بازدید