مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند

مکانیزم دفاع در مقابل تسلیحات هوشمند<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                    ·                         محروم کردن دشمن از کاربری سیستم های هدایت سلاح در همه باندهای فرکانسی اعم از راداری، الکترو اپتیکی و مادون قرمز.  بدین ترتیب دشمن قابلیت قفل کردن توپها، موشکها و سلاحهای متمرکز کننده انرژی خود نظیر بمبهای الکترومغناطیسی را از روی سکوهای هوایی، دریایی و زمینی علیه  هواپیماهای طرف مقابل را از دست خواهد داد.

 

·                         محروم کردن دشمن از کاربری سیستم های هدایت سلاح در همه باندهای فرکانسی اعم از راداری، الکترو اپتیکی و مادون قرمز.  بدین ترتیب دشمن قابلیت قفل کردن توپها، موشکها و سلاحهای متمرکز کننده انرژی خود نظیر بمبهای الکترومغناطیسی را از روی سکوهای هوایی، دریایی و زمینی علیه  هواپیماهای طرف مقابل را از دست خواهد داد.

                    ·                         گیرنده های هشدار دهنده لیزری[1] در باند الکترواپتیکی کار کرده و برای کشف تابشهای منتشره از علامت گذارهای لیزری که در هواپیماها و یا در ایستگاههای زمینی کنترل آتش مستقر هستند، به کار گرفته می شوند.

                    ·                         ضد حمله های اپتوالکترونیکی دفاعی[2]

                    ·                         این ابزار در باندهای فرکانسی اپتیکی عمل می کنند.                          

   این ابزار عموماً از تکنیکهای منحرف کنندگی مسیر[3]علیه ردیابهای اپتوالکترونیکی به کار رفته در جستجوگر سلاحهای هدایت شونده لیزری یا سیستم های کنترل آتش به کار می روند.

                  ·  اختلال گرهای جهنده[4] ، اقلامی هستند که از یک هواپیما به بیرون جهیده می شوند تا سیستم تهدید گر را فریب دهند. مثل Chaff وFlareکه می توانند سنسورهای الکترومغناطیسی در باندهای راداری و اپتیکی را  ناکار‌‌آمد  نمایند.

                  ·   اختلال کننده فیوزهای مجاورتی، ابزارهایی می باشند که سیگنالهایی برای منفجر شدن پیش از موعد سرجنگی سلاحهای هوشمند ارسال می کنند. این ابزار عموماً  علیه مهمات با هدایت رادیویی یا حامل فیوز مجاورتی به کار می روند.

                    ·                        حفاظ فارادی[5] ، مکانیزمی است شبیه به اتاق آنتن که تجهیزات حساس راداری و الکترونیکی در آن قرار داده می شود وجهت مقابله با اثرات مخرب بمبهای الکترومغناطیسی EMP می باشد ]4[.

 

برداشت از کتاب لیزر و کاربرد آن در تسلیحات هوشمند

نوشته : رحمت ا.. امیر صوفی – عباس مجد آبادی 

 

 

 

/ 0 نظر / 97 بازدید