مقدمه ای براندازه گیری

مقدمه ای براندازه گیری 

اندازه گیری چیست ؟ چگونه می توان اندازه گیری کرد ؟ روشها و تجهیزات اندازه گیری چیستند ؟ و .... .

اندازه گیری مهارتی است که میان نظریه علمی و دنیای واقعی رابطه ایجاد می کند، اندازه گیری هنری است که در حال حاضر تکنولوژی پیشرفته حامی آن است. واندازه گیری اساس کار یک محقق در آزمایشگاه و یا یک تکنسین در صنایع و کارخانجات و .... است. اما شیوه وروش انجام اندازه گیری مهمتر از اندازه گیری است.

در دنیای امروز برای اندازه گیری از روشها وسیستم های متفاوتی استفاده می شود. که هر کدام ویژگی ها، کاربردها، معایب و مزایای خاصی دارند. و بنا بر نوع و دقت اندازه گیری مورد نیاز، از یک روش وسیستم به خصوصی استفاده می شود.

 همچنین عملکرددقیقیکسیستمبستگیبهصحتاطلاعاتورودیوکیفیتطراحیخودسیستمداردوتازمانیکهورودیهادرستوبهموقعبهآنواردنشوند،هرمقدارهمکهطراحیسیستمقویودقیقباشدازکاراییلازمبرخوردارنخواهدبود . فاصلهنیزبهعنوانیک ورودیبسیارمهمدرسیستمهانقشبسزائیراداراست . برایمثالدریکسیستمنظامیداشتنفاصلهدقیقازهدفوالبتهاستخراج بلادرنگ اینفاصله (REAL TIME) ازاهمیتبسیاربالاییبرخورداراست.

برایاندازهگیریفاصلهومسافت، روشهایمتعددیوجود دارد .درقرنحاضرباتوجهبهپیشرفتهایشگرف علمیپدیدآمده، روشاندازهگیریفواصلو مسافتیابیبهسمتسوییدیگرسوقیافتهاست .اندازهگیریدقیقفاصلهازجسم

/ 0 نظر / 23 بازدید